Privacyverklaring StuCon Advisory

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

StuCon Advisory V.O.F.
Geert van Woustraat 47
5212 RH, ‘s-Hertogenbosch
info@stuconadvisory.nl
085-0601975

 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Voor vragen over toezicht, toepassing en naleving van de AVG kunt u terecht bij Didier van Hooren: didiervanhooren@stuconadvisory.nl

 

Doeleinden en rechtsgrond van verwerking

StuCon Advisory verwerkt alleen gewone persoonsgegevens op grond van Toestemming en Uitvoering Overeenkomst.
StuCon Advisory gebruikt contactgegevens voor het juist bereiken van haar klanten en het toesturen van documenten. De gegevens die StuCon Advisory verder nodig zal hebben zullen incidenteel zijn. Deze gegevens zullen strikt gebruikt worden ten behoeve van het op te leveren product aan de betrokkene.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De persoonsgegevens zullen strikt worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van StuCon Advisory. Alleen de noodzakelijke contactgegevens zullen worden opgeslagen om men goed te kunnen bereiken en bedrijfsgegevens ten behoeve van het op te leveren werk. Bedrijfsgegevens kunnen bestaan uit interne gegevens zoals personeelsgegevens, maar ook uit externe gegevens zoals concurrentie(gevoelige)gegevens.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoonsgegevens die door StuCon Advisory worden verzameld is opgenomen in het gegevensbeschermingsbeleid. Het is wettelijk niet toegestaan om de gegevens langer dan noodzakelijk te gebruiken. Om hieraan te voldoen zullen de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene direct zorgvuldig worden verwijderd na beëindiging van de overeenkomst.

 

Rechten van de betrokkene

Betrokkenen kunnen een verzoek indienen en zich beroepen ver diverse rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Recht van bezwaar

De systemen van StuCon Advisory zijn zodanig ingericht dat er een beperkte toegang is om tot deze informatie te kunnen komen. De toegang is versleuteld. Wel is het mogelijk om gehoor te geven aan alle verzoeken van betrokkene om de gegevens in te zien. Verzoek kunnen worden ingediend via info@stuconadvisory.nl. De termijn om gehoor te geven aan een verzoek is maximaal 1 maand.

 

Recht om de gegeven toestemming in te trekken

De betrokkene moet net zo makkelijk als het geven van de toestemming het ook weer kunnen intrekken.

 

Klachten

Voor klachten kan de betrokkene terecht bij de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Toestemming

Toestemming dient vrijelijk gegeven te worden. De betrokkene mag in geen enkel geval onder druk komen te staan of nadeel ervaren bij het niet geven van toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

StuCon Advisory maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

 

Bronnen

Indien er gegevens van een andere organisatie zijn verkregen over de betrokkene zullen deze alleen worden gebruikt als de bron waarvan de gegevens afkomstig zijn, vermeld wordt.